ទំនាក់ទំនងយើង

លេខទូរសព្ទ

(+855) 16 956 988

អុីមែល

ct.servicecalibration@gmail.com

អាសយដ្ឋាន

ការិយាល័យ F១៣ បុរីម៉នដានី គម្រោង២៥, សង្កាត់ស្នោ, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា