សូមស្វាគមន៍មកកាន់​​ ​ក្រុមហ៊ុន ស៊ីធី ខាលីប្រេសិន ឯ.ក

បេសកកម្ម​

ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យមាត្រសាស្រ្តនៅកម្ពុជា ដោយមានបេសកកម្មសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

  • + ផ្តល់សេវាកម្មព្យាសកម្ម ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ISO/IEC 17025: 2005 ទៅកាន់រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម។
  • + នាំចូល និងចែកចាយឧបករណ៍មាត្រសាស្រ្តធានាគុណភាព ISO 9001: 2015 ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ថ្មីៗ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញព្យាសកម្ម ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចែករំលែកការយល់ដឹងស្តីពី
  • + ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញព្យាសកម្ម ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចែករំលែកការយល់ដឹងស្តីពី មាត្រសាស្ត្រដល់សិប្បកម្ម សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។
  • + សហការជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការងារវិទ្យាសាស្រ្ត មាត្រសាស្រ្ត។

ចក្ខុវិស័យ

ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តមាត្រសាស្រ្តឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម ព្យាសកម្ម(Calibration)ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(Verification)និងសេវាកម្ម មាត្រសាស្រ្តផ្សេងទៀត ដើម្បីលើក កម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងគុណភាពផលិតផលខ្មែរ។


គោលបំណង់របស់យើង

ផ្តល់ជួននូវសេវាកម្មព្យាសកម្ម និងចែកចាយឧបករណ៍មាត្រសាស្រ្តដែលមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ពីគុណភាព។

រាល់ប្រតិបត្តិការការងារគឺត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ស្រប់តាមបទដ្ឋានស្តង់ដារ ISO/IEC 17025:2015 ដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តជូនអតិថិជន។

បញ្ជីផលិតផល

អតិថិជន​របស់យើង